​ដោយៈ​ជា​សីហៈ​/​ភ្នំពេញៈក្រុមហ៊ុន​ឃែ​ម​បូ​ឌា​អ៊ែ​ផត​បាន​អះអាងថា​ការដឹកជញ្ជូន​ទំនិញ​នៅតាម​ច្រក​អាកាសយានដ្ឋាន​អន្តរជាតិ​ភ្នំពេញ បាន​កើន​ឡើងដល់​កំណត់ត្រា​ថ្មី ដោយ​មួយថ្ងៃ ជាង ៤០០ តោន ។