ភ្នំពេញៈក្រសួងសុខាភិបាលបានជូនព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះថា បានកូវីដ១៩៖រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ៦៧១ នាក់ទៀត ជាសះស្បើយ ៧៥៨ នាក់ និងស្លាប់ ២៣ នាក់។ក្នុងនោះករណីឆ្លងសហគមន៍ ៤០៦នាក់និង អ្នកដំណើរពីបរទេស ២៦៥នាក់។គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជាមាន៖ អ្នកឆ្លងសរុប ៧៧.៩១៤ នាក់,អ្នកជាសះស្បើយ ៧០ ៧៥៤ នាក់និងអ្នកស្លាប់ ១.៤២០នាក់៕

សូមអានសេចក្តីជូនព័ត៌មាន៖