គិតត្រឹមថ្ងៃ៣០កក្កដា៖ការងារ​ព្រួស និង​ស្ទូង​សម្រេចបាន​ចំនួន ២ ៤៥៣ ២៩៤ ហិកតា​ស្មើនឹង ៩៤,០៣​ភាគរយ នៃ​ផែនការ ២ ៦០៩ ០៦៥ ហ​.​ត គឺ លឿន​ជាង​ឆ្នាំ​២០២០ ចំនួន ១៦៦ ១៣៦ ហ​.​ត​។ ក្នុងនេះ​៖ ស្រូវស្រាល​សម្រេចបាន ៨៣៤ ៧៣២ ហិកតា​,
​ស្រូវកណ្តាល ១ ១៦៣ ០៧៦ ហិកតា​, ស្រូវធ្ងន់ ៤១៣ ៣៩៦ ហិកតា​,​ស្រូវចម្ការ ១៩ ៤៤៤ ហិកតា​និង ស្រូវ​ឡើង​ទឹក ២២ ៦៤៦ ហិកតា ៕