គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣០ខែកក្កដា៖ការងារ​ប្រមូល​ផល​ស្រូវ​រដូវវស្សា​សម្រេចបាន​ចំនួន ១២៣ ១៧៣ ហិកតា ស្មើនឹង ៥,០២​ភាគរយ នៃ​ផ្ទៃដី​ដែល​បាន​អនុវត្តន៍​សរុប គឺ​លឿន​ជាង​ឆ្នាំ​២០២០​ចំនួន ៥៥ ៨៣៦ ហិកតា ។ ក្នុងនេះ ទទួលបាន​ទិន្នផល​ជា​មធ្យម​ចំនួន ៤,០៨៨ តោន​ក្នុង​មួយ​ហិកតា​និង​បរិមាណ​ផល​ចំនួន ៥០៣ ៥១៩ តោន ៕