គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣០ខែកក្កដា៖ដំណាំ​សាកវប្បកម្ម រយៈពេល​ខ្លី​សម្រេចបាន​ចំនួន ៤៨ ២០៧ ហិកតា ស្មើនឹង ៨៧,៧០ ភាគរយ នៃ​ផែនការ​ចំនួន ៥៤ ៩៦៦ ហិកតា យឺត​ជាង​ឆ្នាំ​២០២០ ចំនួន ១ ៣៣៥ ហិកតា ដែល​ក្នុងនេះ​មាន​ដំណាំ​សំខាន់ៗ ដូចជា​៖
ពោតស​ចំនួន ១១ ៩៨២ ហិកតា​, ដំឡូងជ្វា​ចំនួន ២ ៥៣៤ ហិកតា និង បន្លែ​គ្រប់មុខ​ចំនួន ៣០ ៦៦៧ ហិកតា ។​