គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣០ខែកក្កដា៖​ដំណាំ​ឧស្សាហកម្ម រយៈពេល​ខ្លី​សម្រេចបាន ៧៣១ ៣០៧ ហិកតា ស្មើនឹង ៨៩,២២ ភាគរយ នៃ​ផែនការ​ចំនួន ៨១៩ ៦២៩ ហិកតា​គឺ លឿន​ជាង​ឆ្នាំ​២០២០ ចំនួន ២ ១២៧ ហិកតា ដែលមាន​ដំណាំ​សំខាន់ៗ ដូចជា​ពោតក្រហម​ចំនួន ៧២ ៧៣៦ ហិកតា​, ដំឡូង​មី​ចំនួន ៦០១ ៣៤៦ ហិកតា​, សណ្តែកបាយ​ចំនួន ១៥ ២៤៩ ហិកតា​, សណ្តែកដី​ចំនួន ៥ ៦៧៦ ហិកតា​, សណ្តែកសៀង​ចំនួន ១២ ២២៥ ហិកតា និង អំពៅ​ចំនួន ១១ ៣៨៥ ហិកតា ៕​