​ដោយៈ ដកស្រង់​ពី​វចនានុក្រម សម្តេច​សង្ឃរាជ ជួន ណាត​

​ញេច​

​កិរិយាសព្ទ​

​សង្កត់​ឈ្លេច​បំបែក​, បំពៀច​
​ញេចសង្កើច​, ញេចចៃ ។​

​ញ៉េចញ៉ាច​

​ឧទានសព្ទ​

​សូរ​កូនក្មេង​ឬ​កូន​សត្វ​ច្រើន​យំ​ឬ​ស្រែក ។​

​ញ៉េចញ៉ូច​

​កិរិយាសព្ទ​

​បេ​ញ​បូញ ។​

​កិរិយាវិសេសន៍​

​បេ​ញ​បូញ ។​

​រញ៉េចរញ៉ាច​

​ឧទានសព្ទ​

​សូរ​ឮ​ញ៉េចញ៉ាច​រឿយៗ ។​

​រញ៉េចរញ៉ូច​

​កិរិយាសព្ទ​

​ញ៉េចញ៉ូច​ក្រៃពេក​, រអេចរអូច​រឿយៗ ។​

​កិរិយាវិសេសន៍​

​ញ៉េចញ៉ូច​ក្រៃពេក​, រអេចរអូច​រឿយៗ ។​