​ភ្នំពេញៈ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃនេះ បាន​ប្រកាសជូន​ព័ត៌មាន​ថា បាន​រកឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​ថ្មី ចំនួន ៥៧៧ នាក់​ទៀត , ជាសះស្បើយ ៦២៨ នាក់ និង​ស្លាប់​ថ្មី ២៩ នាក់ ។ ក្នុងនេះ ករណី​ឆ្លង​សហគមន៍ ៣៥៣ នាក់ , ករណី​នាំចូល​ថ្មី ពី​ក្រៅប្រទេស ចំនួន ២២៤ នាក់​។​

​គិត​ត្រឹម​ព្រឹក ថ្ងៃទី​៣ ខែសីហា នេះ កម្ពុជា មាន​អ្នក​ឆ្លង សរុប ៧៩.០៥១ នាក់​, អ្នកជា​សះស្បើយ ៧២.១៤៥ នាក់ និង​អ្នកស្លាប់ ១.៤៧១ នាក់​។ ករណី​នាំចូល ពី​ក្រៅប្រទេស សរុប ១១.១៩៥ នាក់ ។​

​សូម​អាន​សេចក្តី​ជូន​ព័ត៌មាន​៖​