រដ្ឋបាល​ខេត្តសៀមរាប បាន​រកឃើញ​អ្នក​វិជ្ជមាន ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ ថ្មី ចំនួន ៩៧ នាក់ ជាសះស្បើយ​អ្នក​វិជ្ជមាន​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ ចំនួន ៩០ នាក់ និង​ស្លាប់​ចំនួន ១ នាក់ នៅ​ថ្ងៃទី​២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០២១ ។​