ចិន​នៅតែ​ប្តេជ្ញា​រៀបចំ​ពិព័រណ៍ ចិន​-​អាស៊ាន​លើក​ទី​១៨