គម្រោង​សំណង់​ស្ទាក់​ទឹកស្ទឹង​សង្កែ​នៅ​សាលា​តា​អន អនុវត្តបាន​៩០​ភាគរយ​ហើយ​