​អាជ្ញាធរ​កំណត់​គោលដៅ​ជាច្រើន ក្នុង​ខេត្តបាត់ដំបង ជា​តំបន់​ក្រហម តំបន់​លឿងទុំ និង​តំបន់​លឿង​