ដំណឹងល្អ!រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ អនុញ្ញាតឱ្យភោជនីយដ្ឋាន-អាហារដ្ឋាន ដែលធានាសុវត្ថិភាព អាចដំណើរការប្រក្រតីឡើងវិញបាន៕