ដំណឹងល្អ! រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ នៅរសៀលថ្ងៃទី៣ខែសីហាឆ្នាំ២០២១បានអនុញ្ញាតឱ្យភោជនីយដ្ឋាន-អាហារដ្ឋាន ដែលធានាសុវត្ថិភាព អាចដំណើរការប្រក្រតីឡើងវិញបាន ។

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹង ៖