អង្គការ​យូ​នី​សេ​ហ្វ​បាន​ថា កម្ពុជា ជា​ប្រទេស​ដែលមាន​អត្រា​ខ្ពស់​ជាងគេ នៃ​ប្រជាជន​ពេញវ័យ​ដែល​បាន​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​ការពារ​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩​រួច​