មនុស្ស​ចំនួន ៥៤៨ នាក់ ត្រូវបាន​ឃាត់ខ្លួន ដើម្បី «​អប់រំ និង​ពិន័យ​» ពាក់ព័ន្ធ​ការ​ល្មើស​នឹង​វិធានការ​សុខាភិបាល និង​វិធានការ​រដ្ឋបាល របស់​អាជ្ញាធរ ដើម្បី​ទប់ស្កាត់ ការរីក​រាលដាល នៃ​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩ ។