​ខេត្តសៀមរាប​បាន​រកឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​វីរុស​កូ​វីដ​១៩​ប្រភេទ​ថ្មី Delta​ចំនួន​៨ ក្នុងនោះ​បុគ្គលិក​សុខាភិបាល​ចំនួន​ម្នាក់​ផងដែរ​។​