រដ្ឋបាលខេត្ត​ត្បូងឃ្មុំ នៅ​ថ្ងៃទី​៤ សីហា នេះ បានប្រកាស រកឃើញ វិជ្ជមាន​ជំងឺ​កូ​វីដ ១៩ ថ្មី ចំនួន ១០៦ នាក់​ទៀត កាលពី​ថ្ងៃទី ៣ សីហា កន្លងទៅ ដែលនាំឱ្យ​អ្នក​ឆ្លង​ជំងឺ កើនឡើង ចំនួន ២.២០៥ នាក់​។​