កម្ពុជា មានឱកាស​នឹង​ផ្សព្វផ្សាយ​គោលដៅ​ទេសចរណ៍​និង ផែនការ​បើក​ទេសចរណ៍​ឡើងវិញ​ទៅកាន់​អន្តរជាតិ​តាមរយៈ​សារព័ត៌មាន​ដ៏​ល្បី​របស់​អង់គ្លេស ប៊ី​ប៊ី​ស៊ី​(BBC)​។​