ក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃនេះបានប្រកាសថា គណបក្សនយោបាយចំនួនបីត្រូវបានលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីគណបក្សនយោបាយជាផ្លូវការ។នេះបើយោងតាមប្រកាសលេខ ២០១៣ប្រក ស្ដីពីការលុបឈ្មោះគណបក្សនយោបាយចំនួនបី ចេញពីបញ្ជីគណបក្សនយោបាយ នៅក្រសួងមហាផ្ទៃតាមសាលដីការ របស់តុលាការកំពូល ។គណបក្សទាំងបីនេះមាន៖ទី១.គណបក្សសង្គមប្រជាធិបតេយ្យ,២. គណបក្សវង្កតខេមរៈមហានគរនិង
៣. គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរ៕