អ្នកជំងឺ​កូ​វីដ​១៩ ចូលទៅ​ប្រើ​សេវា នៅ​ធនាគារ PPCBank និង​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សូ​ណា​ត្រា​