​ភ្នំពេញៈ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃនេះ បាន​ប្រកាសជូន​ព័ត៌មាន​ថា បាន​រកឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​ថ្មី ចំនួន ៥៩១ នាក់​ទៀត , ជាសះស្បើយ ៦១៨ នាក់ និង​ស្លាប់​ថ្មី ១៩ នាក់ ។ ក្នុងនេះ ករណី​ឆ្លង​សហគមន៍ ៤០៨ នាក់ , ករណី​នាំចូល​ថ្មី ពី​ក្រៅប្រទេស ចំនួន ១៨៣ នាក់​។​

​គិត​ត្រឹម​ព្រឹក ថ្ងៃទី​៥ ខែសីហា នេះ កម្ពុជា មាន​អ្នក​ឆ្លង សរុប ៨០.២២៥ នាក់​, អ្នកជា​សះស្បើយ ៧៣.៤២១ នាក់ និង​អ្នកស្លាប់ ១.៥០៧ នាក់​។ ករណី​នាំចូល ពី​ក្រៅប្រទេស សរុប ១១.៥៣៥ នាក់ ។​

​សូម​អាន​សេចក្តី​ជូន​ព័ត៌មាន​៖​