ទោះបី​ស្ថិតក្នុង​តំណាក់កាល​ទប់​ស្កាត់ វីរុស​បំប្លែង​ថ្មី​ដែល​តា (DELTA) មន្ទីរ​សាធារណការ​ខេត្តព្រះវិហារ​
​នៅតែ​បន្ត​ថែទាំ​និង​ជួសជុល​ផ្លូវ​ខូច​ជាប្រចាំ​