មនុស្សចំនួន ១៩០២នាក់ ឃាត់ ខ្លួនអប់រំ ណែនាំ និងពិន័យ , រថយន្តល្មើស ៩៤៩គ្រឿង , ពិន័យបានចំនួន ជាង ៦២លានរៀលគិតចាប់ពី ថ្ងៃអនុវត្តបម្រាមគោចរ មក ដល់ថ្ងៃទី៥ សីហា នេះ៕