អ្នកជំនាញ​កំពុង​ពិនិត្យ​និង​ចាប់ផ្តើម​ការអភិរក្ស​និង​ជួសជុល​តំបន់​រមណី​ដ្ឋា​ន​ប្រាសាទ​កោះ​កេរ