ខេត្តកំពង់ចាម​ប្រកាស​អ្នកស្លាប់​ដោយ​កូ​វីដ​១៩​ម្នាក់ទៀត​, ឆ្លង​ថ្មី​៤៥​នាក់ និង​ជាសះស្បើយ​៥០​នាក់​