ក្រុមហ៊ុន​អូស្ត្រាលី និង​អគ្គនាយកដ្ឋាន​កសិកម្ម​ចុះ​អនុស្សារណៈ​នឹង​គ្នា​លើ​ការជំរុញ​ផលិតកម្ម​ដំណាំ