ភ្នំពេញៈ ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសលុបចោល បំរាមហាមឃាត់ ការធ្វើដំណើររបស់ ជនជាតិឥណ្ឌា និងជនបរទេស ទាំងអស់ មកពីប្រទេសឥណ្ឌា ចូលកម្ពុជា ចាប់ពីម៉ោង ២៣:៥៩ យប់នេះ តទៅ