ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី០៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការចាក់វ៉ាក់កូវីដ-១៩ (អាស្រ្តាហ្សេនីកា) ដូសជំរុញ ឬដូសទី៣ ដែលនឹងចាប់ផ្តើមចាប់ពីថ្ងៃទី០៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ស្អែកនេះតទៅ៕