ភ្នំពេញៈ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃនេះ បាន​ប្រកាសជូន​ព័ត៌មាន​ថា បាន​រកឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​ថ្មី ចំនួន ៥២២ នាក់​ទៀត , ជាសះស្បើយ ៧០០ នាក់ និង​ស្លាប់​ថ្មី ១១ នាក់ ។ ក្នុងនេះ ករណី​ឆ្លង​សហគមន៍ ៣៨៧ នាក់ , ករណី​នាំចូល​ថ្មី ពី​ក្រៅប្រទេស ចំនួន ១៣៥ នាក់​។​

គិត​ត្រឹម​ព្រឹក ថ្ងៃទី​៧ ខែសីហា នេះ កម្ពុជា មាន​អ្នក​ឆ្លង សរុប ៨១.៣៣៥ នាក់​, អ្នកជា​សះស្បើយ ៧៤.៧៤៥ នាក់ និង​អ្នកស្លាប់ ១.៥៣៧ នាក់​។ ករណី​នាំចូល ពី​ក្រៅប្រទេស សរុប ១១.៧០០ នាក់ ។

សូមអានសេចក្តីជូនព័ត៌មាន ដូចមានខាងក្រោម៖