អ្នកនាំពាក្យ​ក្រសួងយុត្តិធម៌ បានធ្វើការ​ប្រៀបធៀប រវាង​មរតក​តេ​ជោ​ទាំង ៥ និង​មរតក​ទាំង ៥ របស់​ក្រុមប្រឆាំង ដែល​យុវជន​និង​អ្នកនយោបាយ ជំនាន់​ក្រោយ គួរ​រៀនសូត្រ​តាម យក​ជា​គំរូ ជា​ពិសោធន៍ ហើយ​មរតក​ណា អាក្រក់​គួរ​ជៀសវាង​។ ហើយ​លោក​ឃើញថា មរតក​តេ​ជោ​ទាំង​៥ គឺជា​មរតក ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការអភិវឌ្ឍ ការបង្រួបបង្រួម​ជាតិ ការកសាង​ថែរក្សា សន្តិភាព ដែលជា​មរតក​មួយ ដែល​កូន​ខ្មែរ និង​យុវជន ក៏ដូចជា​អ្នកនយោបាយ​ជំនាន់ ក្រោយ គឺ​ប្រកាន់យក​។​