ស្ថានទូត​ជប៉ុន​ប្រចាំ​កម្ពុជា​បានប្រកាស​កាលពី​ថ្ងៃទី​៦​ខែសីហា​ឱ្យដឹងថា​ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​កិច្ចខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​រប​ស់​រដ្ឋាភិបាល ជប៉ុន ក្នុងការ​ប្រយុទ្ធប្រឆាំង​នឹង​ការឆ្លង​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩​នៅលើ​សាកលលោក​ប្រទេស​ជប៉ុន​បានប្រកាស​កាលពី ខែ​មុន​ថា​នឹង​ផ្តល់​វ៉ាក់សាំង AstraZeneca ដែល​ត្រូវ​បានអនុម័ត​ដោយ WHO EUL​និង​ផលិត​នៅ​ប្រទេស​ជប៉ុន​ចំនួន​ប្រមាណ មួយ​លាន​ដូ​ស​ជូន​ដល់​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​។​បាច់​ទីមួយ​នៃ​វ៉ាក់សាំង​នេះ​ដែលមាន​ចំនួន​ប្រមាណ ៣៣​ម៉ឺន​ដូ​ស បានមក​ប្រទេស​កម្ពុជា​កាលពី​ថ្ងៃទី​២៣​ខែកក្កដា​ហើយ​ចំនួន​ដែល​នៅសល់​ប្រមាណ​៦៧​ម៉ឺន​ដូ​ស​ទៀត​បាន​មកដល់​ប្រទេស​កម្ពុ​ជានា​ថ្ងៃនេះ​។

Aug 7, 2021

ស្ថានទូត​ជប៉ុន​ប្រចាំ​កម្ពុជា​បានប្រកាស​កាលពី​ថ្ងៃទី​៦​ខែសីហា​ឱ្យដឹងថា​ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​កិច្ចខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​រប​ស់​រដ្ឋាភិបាល ជប៉ុន ក្នុងការ​ប្រយុទ្ធប្រឆាំង​នឹង​ការឆ្លង​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩​នៅលើ​សាកលលោក​ប្រទេស​ជប៉ុន​បានប្រកាស​កាលពី ខែ​មុន​ថា​នឹង​ផ្តល់​វ៉ាក់សាំង AstraZeneca ដែល​ត្រូវ​បានអនុម័ត​ដោយ WHO EUL​និង​ផលិត​នៅ​ប្រទេស​ជប៉ុន​ចំនួន​ប្រមាណ មួយ​លាន​ដូ​ស​ជូន​ដល់​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​។​បាច់​ទីមួយ​នៃ​វ៉ាក់សាំង​នេះ​ដែលមាន​ចំនួន​ប្រមាណ ៣៣​ម៉ឺន​ដូ​ស បានមក​ប្រទេស​កម្ពុជា​កាលពី​ថ្ងៃទី​២៣​ខែកក្កដា​ហើយ​ចំនួន​ដែល​នៅសល់​ប្រមាណ​៦៧​ម៉ឺន​ដូ​ស​ទៀត​បាន​មកដល់​ប្រទេស​កម្ពុ​ជានា​ថ្ងៃនេះ​៕