វៀតណាមធ្ងន់ ថ្ងៃនេះបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ថ្មីដល់ ៧.៣៣៤ករណី, សរុបកើនលើស ២០០.០០០ករណី៕