ថ្ងៃនេះរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ៥៥៦នាក់ទៀត ជាសះស្បើយ ៧៥០ នាក់ និងស្លាប់ ២៥ នាក់។ក្នុងនេះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ ៤០២នាក់និង អ្នកដំណើរពីបរទេស ១៥៤នាក់៕