ជំងឺកូវីដ១៩ ប្រភេទដែលតា ( Delta )ក្នុងខេត្តសៀមរាបយើងកាន់តែកើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅ មួយថ្ងៃ។ ដូច្នេះវិធានការនៃការទប់ស្កាត់នៅពេលនេះមានតែស្នើសុំការសហការពីសំណាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ ក្នុងខេត្តសៀមរាប៕