ខេត្តសៀមរាប រកឃើញ​អ្នក​វិជ្ជមាន​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ ថ្មី​ចំនួន​៩៥​នាក់ ជាសះស្បើយ ចំនួន​៣៧​នាក់ និង​ស្លាប់​ចំនួន​០២​នាក់ នៅ​ថ្ងៃទី​០៧ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០២១