ដោយ:បាយ័/សៀមរាបៈ រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបរកឃើញវីរុសកូវីដ-១៩ បំប្លែងថ្មី B.1.617.2 ដែល ( Delta) រហូតចំនួន១៣នាក់ ដែលចំនួននេះបានឆ្លងច្រើនជាងបណ្តាខេត្តដទៃ។

ចំនួននេះគឺដឹងតាមរក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសឱ្យដឹងជាសារណៈនៅថ្ងៃទី០៨ ខែសិហា។

ក្រសួងប្រកាសថាទូទាំងប្រទេសវីរុសកូវីដ-១៩ បំប្លែងថ្មី Delta បានឆ្លងចំនួនសរុប ៥៨នាក់(៥៨ករណី) ។ ក្នុងចំនួននោះខេត្តសៀមរាប មានករណីឆ្លងរហូត១៣នាក់ ដែលចំនួននេះមានសន្ទុះខ្ពស់ជាងបណ្តាខេត្តដទៃ ។
សូមមើលតារាងលំអិតដូចខាងក្រោមនេះ÷