ខេត្តសៀមរាប បាន​បន្ត​រកឃើញ អ្នក​វិជ្ជមាន​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ ថ្មី ចំនួន ៩៩ នាក់ , ជាសះស្បើយ ចំនួន ១៣៩ នាក់ និង​ស្លាប់ ចំនួន ១ នាក់ នៅ​ថ្ងៃទី​៨ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០២១ ។​