កុមារ និងយុវវ័យ អាយុ ១២ ដល់ ១៨ ឆ្នាំ ចំនួន ១០៣.០២៤ នាក់ នៅតាមបណ្តាស្រុក ក្រុង ចំនួន ១០ បាននិងកំពុងចូលរួម ចាក់វ៉ាក់វ៉ាក់សាំង បង្ការជំងឺកូវីដ ១៩ ដោយឥតគិតថ្លៃ នៅតាមទីតាំងកំណត់ ចំនួន ២២ កន្លែង រយៈពេល ១៤ ថ្ងៃ ចាប់ពីព្រឹកថ្ងៃទី ៩ សីហានេះ តទៅ។