​ពលរដ្ឋ សុខចិត្ត​កាត់​សំ​យ៉ាប​ផ្ទះ ចូលរួម​ជាមួយ​ក្រុម​ជំនាញ ស្ថាបនា​ផ្លូវ​ល្បឿន​លឿន ឱ្យបាន​ឆាប់រហ័ស​