តាមរយៈ​ទីភ្នាក់ងារ​សហរដ្ឋអាម៉េរិក​សម្រាប់​ការអភិវឌ្ឍ​អន្តរជាតិ (USAID) នៅថ្ងៃនេះ​សហរដ្ឋអាម៉េរិក បានប្រកាស​ផ្តល់ជំនួយ​បន្ថែមចំនួន ៤ លាន​ដុល្លារ ជា​ជំនួយ​បន្ទាន់​ទាក់ទង​នឹង​ការប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំងនឹង​ជំងឺ​កូ​វីដ ១៩ សម្រាប់​ប្រទេស​កម្ពុជា​៕