ភ្នំពេញៈក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃនេះបានសេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ (អាស្រ្តាហ្សេនីកា) ដូសជំរុញ ឬដូសទី៣ នៅរាជធានីភ្នំពេញ។

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹង៖