អភិបាលក្រុង​ស្ទឹងសែន អំពាវនាវ​ដល់​អាជីវករ ផ្សារ​កំពង់ធំ និង​អ្នកពាក់ព័ន្ធ ចូលរួម​ផ្តល់​សំណាក ដោយ​ឧបករណ៍ តេស្ត​រហ័ស ឲ្យ​បាន​គ្រប់គ្នា នៅ​មណ្ឌល​យក​សំណាក សាលាបឋមសិក្សា ក្រុង​ស្ទឹងសែន ។ លោក ម៉ាក់ ប៊ុន​ហុង អភិបាលក្រុង​ស្ទឹងសែន បាន​អំពាវនាវ​បែបនេះ នៅ​ថ្ងៃទី​៩ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០២១ ។​