​គណៈបញ្ជាការ​ឯកភាព រាជធានី ចុះ​រៀបចំ​សណ្ដាប់ធ្នាប់ នៅ​ផ្លូវ​ម៉ៅ​សេទុង បើទោះបី​ជាប់រវល់​ខ្លាំង ក្នុងការ​ទប់ស្កាត់ ការរីក​រាលដាល ជំងឺ​កូ​វី​-១៩