ដំណើរការ​ចាក់​វាក់​សាំង​កូ​វីដ​-១៩ ដូ​ស​ជំរុញ ឬ​ដូ​ស​ទី​៣ ជូន​ដល់​កងទ័ព និង​គ្រួសារ​កងទ័ព បានចាប់ផ្តើម​នៅ​ថ្ងៃទី​៩ ខែសីហា នេះ​តទៅ និង​បានប្រគល់​ភារកិច្ច​ទៅតាម​អង្គភាព​និ​មួយៗ គឺ​បានរៀបចំ​រួចរាល់​អសហើយ​តាម​លក្ខណៈសម្បត្តិ​៕