ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និង ទូរគមនាគមន៍នឹងដាក់លក់ឧបករណ៍តេស្តរហ័ស Rapid Test សេរីថ្មីងាយស្រួលប្រើ ក្នុងតម្លៃដើម២ដុល្លារប៉ុណ្ណោះនៅឆាប់ៗនេះ៕