ភ្នំពេញៈ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃនេះ បាន​ប្រកាសជូន​ព័ត៌មាន​ថា បាន​រកឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​ថ្មី ចំនួន ៤៩៩ នាក់​ទៀត , ជាសះស្បើយ ៨៨២ នាក់ និង​ស្លាប់​ថ្មី ១៧ នាក់ ។ ក្នុងនេះ ករណី​ឆ្លង​សហគមន៍ ៣៧៤ នាក់ , ករណី​នាំចូល​ថ្មី ពី​ក្រៅប្រទេស ចំនួន ១២៥ នាក់​។​

គិត​ត្រឹម​ព្រឹក ថ្ងៃទី​១០ ខែសីហា នេះ កម្ពុជា មាន​អ្នក​ឆ្លង សរុប ៨២.៨៩៨ នាក់​, អ្នកជា​សះស្បើយ ៧៧.០៣៧ នាក់ និង​អ្នកស្លាប់ ១.៦០២ នាក់​។ ករណី​នាំចូល ពី​ក្រៅប្រទេស សរុប ១២.២៣៥ នាក់ ។

សូមអានសេចក្តីជូនព័ត៌មាន ដូចមានខាងក្រោម៖