សៀមរាប​រកឃើញ​អ្នក​វិជ្ជមាន​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ ថ្មី ចំនួន​៦៩​នាក់​នៅ​ថ្ងៃទី​០៩ ខែសីហា​