ភ្នំពេញៈក្រសួងងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី១០ខែសីហាឆ្នាំ២០២១នេះបានចេញសារាចរណែនាំ ស្តីពីវិធានការនៃការរួមចំណែកកាត់បន្ថយការរីករាលនៃជំងឺកូវីដ។ សារាចរនេះមានប្រាំពីរចំណុចសំខាន់។

សូមអានខ្លឹមសារសារាចរ៖