កូវីដ១៩ ប្រទេសវៀតណាមមិនទាន់ថយ។របាយការណ៍ថ្ងៃនេះបង្ហាញថាបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីៗរហូតដល់ ៨ ៣៨៥ករណី និងស្លាប់ ៣៨៨នាក់ទៀត៕